Dark Light

การรับประกัน

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1-3 เดือน และ 1 ปี และ 2ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า

2. นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์ท อะแดปเตอร์ มาให้ครบ

4. กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน


โดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม

5. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

6. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จและกำหนดวันให้มารับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ

4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือ


หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ

2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น