Dark Light

การจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทจะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  • สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุเท่านั้น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์การไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทจะจัดส่งไปยังท่าเรือ(ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่)ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดเป็น สินค้าสั่งผลิต สินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ สินค้าสั่งพิเศษ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 5-7 วัน ทำการ หากการจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด ในกรณีต่อไปนี้ (1) วันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว (2) สินค้าขาดตลาด (3) สินค้าสั่งจองล่วงหน้า (4) ภัยธรรมชาติ และ กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
  • บริษัท เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า โดยระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการขนส่งด้วย
  • หากต้องการติดตามสถานะคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบผ่านเวปไซต์ได้ หากท่านยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่บริษัท ยืนยันคำสั่งซื้อ ช่องทางติดต่อที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์

 

ประเภทของการจัดส่งสินค้า

บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีบริการจัดส่งสินค้า หรือ จัดส่งพร้อมติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ทำการตกลง ในการทำรายการสั่งซื้อ

 

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริษัท ใช้บริการขนส่งเอกชน ตามที่ระบุไว้ โดยคิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง และน้ำหนักสินค้า ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเลือกประเภทการจัดส่งให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หลังจากบริษัทฯ ส่งสินค้าเข้าระบบขนส่งเอกชน เราจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบ