Dark Light

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

การขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีกล่อง และอุปกรณ์ครบถ้วน
2. กรณีสินค้ามีปัญหาไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้า แต่เป็นการคืนเงินแทน จะคืนเงินภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้า
3. บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย
4. กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนทดแทน จะทดแทนให้ด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน หากเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลุกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนให้
5. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าผิดรายการ หรือ ผิดรุ่น ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบตามที่ส่งไป
6. สินค้าที่มีปัญหา เกินระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที จะเป็นการส่งเคลมสินค้า
7. อาการเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
8. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
9. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ มีรอยสนิม มีรอยขีดข่วน แผงวงจรมีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 

การคืนเงิน

สินค้าที่มีปัญหาจะทำการคืนเงินภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

บริษัท เน็กสเต็ป รีบอร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)